Artunderwraps/ True1st.com

Annotated Reference Guide to Collectible Books

Shinoyama, Kishin

Shinoyama, Kishin. Hareta Hi (A Fine Day). Heibonsha (1975).

Shinoyama, Kishin. Dancer -- the World of Akiko Kanada. Sekaibunka-sha (1976).

Shinoyama, Kishin. Paris. Siochosha Co. Ltd. (1977).

Shinoyama, Kishin. Tamasaburo Bando. Kodansha (1978).

Shinoyama, Kishin. Shinorama. Japan Broadcast Publishing Co. (1985).

Shinoyama, Kishin. Akiko. The Dancer, Shinshindo (1990).

Shinoyama, Kishin. Shoku. Ushio Shuppan-sha (1993).